Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 4130

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88593

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13769360

Liên Kết

Tuyển sinh 2014
Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Sổ Tay Khuyến Học - Tin tức

BINH MINH - MỘT CỘNG ĐỒNG KHUYẾN HỌC TIÊU BIỂU

Thứ năm - 20/03/2014 16:09

Cïng víi c¸c céng ®ång khuyÕn häc tiªu biÓu trong huyÖn Thanh Oai, thµnh phè Hµ Néi, Héi khuyÕn häc x· B×nh Minh ®­uîc thµnh lËp, ®ång chÝ BÝ ­ th­ư ®¶ng uû trùc tiÕp lµ chñ tÞch Héi. Nh÷ng n¨m qua Héi ®· chØ ®¹o c¸c chi héi khuyÕn häc c¸c th«n trªn ®Þa bµn x©y dùng quy chÕ, quy ­ưíc, tiªu chÝ ho¹t ®éng cña héi. Mét sè néi dung trong quy chÕ, tiªu chÝ ®· ®­uîc ®· vµo h­ư¬ng u­íc cña lµng, cña dßng hä nh­ư: khen th­ưëng, ghi tªn vµo  sæ vµng truyÒn thèng cña dßng hä, tuyªn d­ư¬ng trªn th«ng tin cña lµng

X©y dùng quü vµ tæ chøc khen th­ưëng lµ ho¹t ®éng th­uêng xuyªn hµng n¨m cña Héi. §Ó cã kinh phÝ ®éng viªn khen th­ưởng hµng n¨m cho tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng khuyÕn häc, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c em häc sinh ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua d¹y tèt, häc tèt, c¸c em thi ®ç vµo c¸c tr­ưêng §¹i häc, đéng viªn, khuyÕn khÝch tµi n¨ng trÎ vµ häc sinh nghÌo v­ưît khã, nªn c«ng t¸c tuyªn truyÒn,  vËn ®éng ñng hé quü Héi là rất quan trọng. Hội khuyÕn häc x· ®· tæ chøc, vận ®éng c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, doanh nh©n, c¸c nhà hảo tâm  ñng hé.  Hµng n¨m sè tiÒn ñng hé ®­uîc tõ 8 ®Õn 15 triÖu ®ång. Trong nh÷ng n¨m  qua, ®· khen thưëng cho 615 lưît häc sinh vµ 163 l­ưît thÇy c« ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua d¹y tèt, häc tèt vµ tÆng häc bæng cho 15 em häc sinh nghÌo v­ưît khã mçi xuÊt häc bæng trÞ gi¸ 500.00®.

 

Làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội

§Æc biÖt n¨m 2013,  th«n QuyÕch cã 8 em ®ç vµo ®¹i häc, 17 em ®¹t häc sinh giái THPT, th«n §×a cã 5 em ®ç vµo ®¹i häc, 6 em ®¹t häc sinh giái THPT, th«n Minh Kha cã 1 em ®ç ®¹i häc, 9 em ®¹t häc sinh giái THPT. Chi héi khuyÕn häc cña c¸c th«n ®· tæ chøc khen th­ưëng, tÆng quµ ®Ó ®éng viªn kÞp thêi tinh thÇn häc tËp cña c¸c em.

§èi víi chi héi khuyÕn häc cña c¸c nhµ tr­ưêng, Ban th­ưêng trùc Héi cha mÑ häc sinh lµ nßng cèt tuyªn truyÒn, vËn ®éng các phô huynh häc sinh, c¸c nhµ h¶o t©m ñng hé. Hµng n¨m héi cha mÑ häc sinh cña mçi nhµ trưêng còng ®· vËn ®éng x©y dùng quü ®­uîc hµng chôc triÖu ®ång hç trî cho c«ng t¸c khen thưëng, ®éng viªn thÇy vµ trß ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo d¹y tèt, häc tèt.

Phong trµo khuyÕn häc ®· lan truyÒn s©u réng trªn ®Þa bµn x·. §Õn nay cã 16 dßng hä, 03 héi ®ång ngò, ®ång m«n thµnh lËp quü khuyÕn häc. Ho¹t ®éng khuyÕn häc th­ưêng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶, tiªu biÓu lµ dßng hä NguyÔn Duy, hä NguyÔn V¨n,  hä Bïi §¨ng,  hä NguyÔn TiÕn,  hä Ph¹m §×nh,  hä NguyÔn Do·n, hä TrÇn, hä Lª, hä Ph¹m H÷u, hä §inh C«ng, hä §ç...

                                                                                                                          PHAN LẠC SẮC

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học