Công văn:Hưởng ứng viết Bài chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập và Đại hội lần thứ V Hội khuyến học Viêt Nam

Kính gửi: Hội khuyến học các quận, huyện, thị xã
Công văn:Hưởng ứng viết Bài  chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập  và  Đại hội lần thứ V Hội khuyến học Viêt Nam
      Hưởng ứng viết bài về chủ đề  khuyến học nhằm thiết thực kỷ niệm 20 năm thành lập và chào mừng Đại hội lần thứ V Hội khuyến học Việt Nam, Ban thường vụ Hội khuyến học Hà Nội đề nghị Hội khuyến học các Quận, huyện, thị xã phát động viết bài với các yêu cầu sau:                                                              
Nội dung:
      - Phản ánh những nội dung kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở cơ sở (Gia đình, Dòng họ, Đơn vị, Cộng đồng...)
      - Ca ngợi những gương “Người tốt, việc tốt” về công tác khuyến học.
      - Những cảm xúc, cảm nghĩ về công tác khuyến học, khuyến tài
Thể loại:
      Bao gồm: Tin, Bài, Truyện ngắn, phóng sự, Thơ, Hò, Vè, Tranh vui, tranh cổ động, Bài hát.... (Với truyện ngắn không quá 4 trang A4).
Thời gian:
          Gửi bài từ 5/5 đến hết 5/6 năm 2016
   (yêu cầu ghi rõ tên tác giả, điạ chỉ hoặc số điện thoại để khen thưởng được chính xác)
Các bài gửi về Văn phòng Hội khuyến học thành phố Hà Nội gồm:
      - 1 bản đã được trình bày hoàn chỉnh theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
      - 1 bản gửi theo điạ chỉ Email: hoikhuyenhoc@hanoiedu.vn
          Hội khuyến học Hà Nội khen thưởng những tập thể, các nhân có số lượng và bài đạt kết quả tốt và gửi Trung ương Hội khuyến học Việt Nam.
           Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, khẩn trương để đạt kết quả tốt.
 
Nơi nhận:
- Hội khuyến học Q,H,TX
- Lưu văn phòng
TM.HỘI KHUYẾN HỌC HÀ NỘI
                  CHỦ TỊCH
       Nguyễn Thị Ngọc Minh