NHIỆM VỤ HỘI VIÊN KHUYẾN HỌC

Quảng An, tháng 3 năm 2022 Phan Bá Hùng, Phó chủ tịch HKH Quảng An – Tây Hồ
NHIỆM VỤ HỘI VIÊN KHUYẾN HỌC
Khuyến học đến tận từng nhà
Giúp trẻ ham học để mà tu thân
Động viên người lớn góp phần
Xây dựng xã hội toàn dân học hành
Để người dân Việt tinh anh
Xây dựng đất nước tiến nhanh, hùng cường
Sánh vai cường quốc bốn phương
Như lời Bác đã chỉ đường cho dân
Khuyến học tận tụy góp phần     
Làm cho đất nước ngàn lần đẹp tươi.   


              PHAN BÁ HÙNG
Phó chủ tịch HKH Quảng An, Tây Hồ